วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ องค์นักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช จังหวัดระยอง

การจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกทีมองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเพื่อสร้างภาวะความผู้นำให้แก่นักศึกษาในการรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนแบ่งปันประสบการการณ์ทำงานร่วมกันระหว่างทีมองค์การและสภานักศึกษา ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักสูตรและส่งเสริมทางวิชาการต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย

วันที่ 26 มิถุนายนจัดให้มีการทำกิจกรรม walk Rally เพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน เป็นการสัมนาเรื่อง"ขั้นตอนและการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา" การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดวางแผนงานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อด้วยการเสวนา "การมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา" โดยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย และ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอกิจกรรมโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 ต่อด้วยกิจกรรมเลือกตำแหน่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 พร้อมกับพิธีส่งมอบงานให้ทีมองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นใหม่ได้สานต่อและดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป