วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา