วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 3

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 3 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเพื่อพัฒนาสภาพแวดของบัณฑิตวิทยาลัยให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย โดยมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day