วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรม Technique for Proposal Examination (English Version)

Technique for Proposal Examination

Technique for Proposal Examination

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Technique for Proposal Examination ( บรรยายภาษาอังกฤษ ) เมือวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย L 02 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน "Step in Thesis Proposal Development and Defense" และ "Technique for Proposal Examination " วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน