วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) หลักสูตร Intensive Course สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

Intensive Course

Intensive Course

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) หลักสูตร Intensive Courseสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

 • GRID 530 English Academic Writing I
  ห้อง 401 : อาจารย์ผู้สอน Mr. Mark Jones จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

 • GRID 531/1 English Academic Writing II
  ห้อง 402 : อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • GRID 531/2 English Academic Writing II
  ห้อง 405 : อาจารย์ผู้สอน Mr. Kevin Kirk จากบัณฑิตวิทยาลัย

 • GRID 532 Thesis Writhing in Physical Science and Biosciences
  ห้อง 404 : อาจารย์ผู้สอน Dr. Alan Marshall จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • GRID 533 Thesis Writhing in Social Science and Humanities
  ห้อง 403 : อาจารย์ผู้สอน Dr. Mark Felix จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Intensive Course

Intensive Course