วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558

Meet the President

Meet the President

บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล พบปะและสื่อสารกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังนโยบาย ทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัย โดยศาสตร์ตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

Meet the President

Meet the President

ภาพโดย : มหาวิทยาลัยมหิดล - www.mahidol.ac.th