วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561 และเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561