วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ( University Governance Programme : UPG)

มอบพระบรมฉายาลักษณ์

มอบพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ( University Governance Programme: UPG) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจบทบาทในการทำหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย

งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542