วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย การพัฒนาและการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

พิธีลงนาม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิดล และ นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นคู่ลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ต่อด้วยการลงนามในฐานะสักขีพยาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในพิธีลงนามฯ ได้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์


หลังจากนั้น คณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล และอ.ดร.นภดล วณิชวรนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำชมในห้องต่างๆ พร้อมบรรยาย ได้แก่ DIGITAL FORENSIC LABORATOR, NET WORK FORENSIC LABORATOR, DFIT DATA CENTER และ , DFIT TRAININF ROOM

ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะนำไปสู่การสร้างบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น การสร้างระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับสังคมไทย ตลอดจนสร้างความมั่นคง พัฒนางานหลักฐานดิจิทอลในกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์