วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศ. เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าฯ และ รศ. ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุน ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 82 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 12 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 70 ทุน จำนวนทุนละ 15,000 บาท สนับสนุน โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 62 ทุน และบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 20 ทุน

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน