วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก

การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง "การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส"(Transnational Education in Asia Pacific: Challenges and Opportunities) ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาข้ามพรมแดน ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้คณะ /สถาบันจัดทำหลักสูตร Double-DegreeProgramme, Joint-DegreeProgramme, Co-tutelle DegreeProgramme โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์โครงการ ศาสตราจารย์คลินิก นพ อุดม คชินทร อธิการบดี ให้เกียรติประธานพิธี การจัดเสวนาครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายและเสวนาในหัวต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Transnational Education in Asia Pacific : Challenges and Opportunities"โดย Prof. Dr.Libing Wang, APEID Coordinator & Senior Programme Specialist in Higher Education,UNESCO Bangkok Asia-Pacific Regional Bureau for Education และ ศาสตาจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีให้เกียรติมอบของทีระลึกแก่ Prof. Dr.Libing Wangต่อด้วยการบรรยาย"บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก

การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก

ในการส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับเกียรตจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารีวิดจายา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, อาจารย์ ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร คณะทันตแพทยศาสตร์หัวข้อ "Double Degree Programme"รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อ "Satellite Campus"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน บัณฑิตวิทยาลัย,รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวข้อ "Co-tutelle for Postgraduate Studies" และหัวข้อ "Joint Degree Programme"อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา,รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งการจัดเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Download เอกสารการบรรยาย