วันจันทร์ที่   6   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

Malaysian Visit

Malaysian Visit

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยือน Institute of Graduate Studies (IGS), University of Malaya และ Centre for Graduate Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการเยือนมหาวิทยาลัยทั้งสองในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาหาคู่เทียบ (benchmarking) ในด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 10,000 คนและมีนักศึกษาต่างชาติราว 3,000 คน ซึ่งจากการเยือนมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการตกลงอย่างไม่เป็นทางการในการทำคู่เทียบการให้บริการและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษากับ Institute of Graduate Studies, University of Malaya ในบางด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาระบบ IT และการรับสมัครนักศึกษา เป็นต้น

Malaysian Visit

Malaysian Visit