วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า

ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง "GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services" ในหัวข้อ " ยุทธวิธีตาหาเสียงของลูกค้า : เทคนิคการตามหาเสียงลูกค้าห้องสมุด และการออกแบบการวิจัย" ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า

ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า