วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" ในงานสัมมนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์