วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนา  คณะเทคนิคการแพทย์

วันคล้ายวันสถาปนา  คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย มอบเช้าแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 58 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และทีมผู้บริหาร รับมอบกระเช้า ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา