วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

MU-Visit

MU-Visit

MU-Visit

MU-Visit

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU Visit) บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล