วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN

Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการนำของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน และจัดงานแถลงข่าวโครงการ Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN scholarship for 2015-2016 ณ โรงแรม CHATRIUM HOTEL ในช่วงเช้าของการสอบสัมภาษณ์นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์รับทุนกว่า 250 คน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ และพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ อธิการบดีของ Yangon University และ Mandalay University ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN scholarship

Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN scholarship

และในส่วนของการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนั้น ได้รับเกียรติจาก H.E. Ms. Ann Ollestad, Norwegian Ambassador to Myanmar ในการกล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการร่วมมอบประสบการณ์การเป็นนักศึกษาทุนของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้ว