Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโอกาสการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ( Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย

ในการนี้ อธิการบดี ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอดคล้องความต้องการและตอบโจทย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและส่วนงาน (บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อพัฒนางานและผลักดัน ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 -2562