Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

นโยบายทางการศึกษา

นโยบายทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายทางการศึกษา และการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจัดโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายทางการศึกษา

นโยบายทางการศึกษา