Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

MU สู่อาเซียน

MU สู่อาเซียน

องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ บัณฑิตพบมิตรใหม่ 2558 ตอน "MU สู่อาเซียน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสานสัมพันธ์ รับขวัญนักศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายณัฐพล น้อยประเสริฐ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติ

MU สู่อาเซียน

MU สู่อาเซียน

ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และประทับใจ เช่น นั่งรถรางชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ชมการแสดงชุดระบำอาเซียน ชมการสาธิตและร่วมทำหัตถกรรมพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียน พิธีผูกข้อมือรับขวัญ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษารุ่นพี่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

MU สู่อาเซียน

MU สู่อาเซียน