Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ระบบ e-form

ระบบ e-form

วันที่ 10 กันยายน 2558 ผศ. ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายการใช้ระบบ e-form และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบ e-form

ระบบ e-form