Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

นโยบายบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ในงานโครงการสัมมนาพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดโดยงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีหัวหน้าภาควิชา / ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม