Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

World  Robocup2015

World  Robocup2015

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท ให้กับศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2015 ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย(RoboCup Rescue League) ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง Hefei ประเทศจีน