Wednesday, 10 August 2022

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก" ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัด และวางแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19–20 มิถุนายน 2558 ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี