แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ Thesis Online
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน กรุณากรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ข้อที่ น้อยที่สุด       น้อย          ปานกลาง          มาก         มากที่สุด
1ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
2ความง่ายต่อการใช้งาน
3ความครบถ้วนของข้อมูล
4รูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน
5ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล
6ความมีเสถียรภาพของระบบ
7ความรวดเร็วในการใช้งาน
8การติดต่อและแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลระบบ
9ประโยชน์ที่ได้จากระบบ
10ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
ข้อเสนอแนะ
ความไม่พึงพอใจต่อระบบ