03

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นเรื่อง "สารก่อมะเร็งในอาหาร" รุ่นที่ 4

จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563
หมดเขตแล้ว
02

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

โครงการหลักสูตรระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง How to teach non-technical skills?
 

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : รุ่นที่ 1-2 (26 สค-13 ก.ย. 62)
  • 0 2419 9978
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Special Techniques in Breast & Endicrine Surgery 2019

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : 24-25 ก.ย. 62
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม หลักสูตร eTraining

จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : อบรมผ่านระบบ eTraining@INMU
หมดเขตแล้ว

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตร Academic service information

จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่อบรม : โทรสอบถาม
หมดเขตแล้ว

 

 


MAP-EX