Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

Mahidol Apprenticeship Program เป็นรูปแบบการจัดการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษา เพื่อปรับเพิ่ม พัฒนา ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill) โดยการเปิดรายวิชา การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา ที่จัดการอบรมโดย ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมโดยไม่จำกัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเนื้อหาและหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป โดย Mahidol Apprenticeship Program แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C) ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประสงค์เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถนำรายวิชามาขอโอนหน่วยกิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้

2. Mahidol Apprenticeship Program Extra (MAP-Ex) ได้แก่ การจัดอบรม Short Course Training ที่จัดการอบรมโดยส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการดำเนินงานและบริหารจัดการต่างๆ เบ็ดเสร็จโดยส่วนงาน

Who this course is for

การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา ที่จัดการอบรมโดย ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมโดยไม่จำกัดอายุ

MAP-C

Mahidol Apprenticeship Program Curriculum

 • ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
 • ได้ใบรับรองผลการศึกษา
 • เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 • สามารถนำรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
MAP-EX

Mahidol Apprenticeship Program Extra

 • เป็นคอร์สอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 • ไม่เรียนร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 • จัดการอบรมโดยส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรจากส่วนงานที่จัดอบรม
team image

Find the Best Practice

สร้างทักษะเพื่ออนาคต เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเพื่อปรับเพิ่มพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill)

 • รูปแบบการจัดการศึกษา ที่มุ่งสร้างผู้เรียน เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่ต้องสอบคัดเลือก
 • สร้างทักษะเพื่ออนาคต ปรับเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ ( Re-skill) เพิ่มเรียนรู้ทักษะแบบใหม่ (Up-skill) เพื่อการพัฒนาตัวเอง
 • ตอบโจทย์คนทุกวัย ตั้งแต่วัยเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัย วัยคนทำงาน ผู้สูงวัย และคนรุ่นใหม่
 • มีตัวเลือกในการเรียนเป็นกลุ่มวิชา Module รายวิชา Short Course และ หัวข้อ Topic สอนแบบบูรณาการศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ เก็บผลการเรียนได้ มีใบรับรอง