All Contents

Specific topics related to microbial diseases, interesting issue study on current research articles from academic journals, analysis, synthesis and presentation in order to develop the thesis

ศึกษาประเด็นที่สนใจจากบทความวิจัยปัจจุบันในวารสารวิชาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิทยานิพนธ์

PUBLIC HEALTH

กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทีมีความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา 2. หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ให้อยู่ในการพิจารณาของผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุขเป็นรายกรณีไป

1800 Per Credit / 2 Credit

-

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

-

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในหัวข้อพิเศษทางโรคติดเชื้อจุลชีพ มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาโครงร่างงานวิจัยได้ 2. สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลได้

ไม่สอบ

-

1. การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปราย (กำหนดให้เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด) 2. งานที่ได้รับมอบหมาย 3. การนำเสนอ หมายเหตุ: รายวิชาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แต่มีเอกสารที่ต้องศึกษาเป็นบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

1 ผศ. ดร. จิรพันธุ์ จันทร์จร
2 ศ. ดร. ลีรา กิตติกูล

Tuesday 13.30-15.30

Start 10 January 2023 to 18 April 2023

30 hours

-

ห้อง 6511 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 to 10

-

-

-