All Contents

Concept of environmental and health impact assessment; related laws; strategic environmental assessment; techniques and assessment methods, mitigation and monitoring measures to reduce environmental and health impact; health determinants; quantitative and qualitative health risk assessment; health impact assessment; public participation; principle of report writing; professional ethics

แนวคิดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เทคนิคและวิธีการประเมิน มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการจัดทำรายงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ

PUBLIC HEALTH

กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-

จบการศึกษา - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ - สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2500 Per Credit / 3 Credit

-

- ผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ที่ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

-

ผู้เข้าศึกษาสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัจจัยกำหนดสุขภาพหรือสิ่งคุกคามสุขภาพจากโครงการพัฒนาได้

สอบ

-

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 5% การสอบ ชนิด Essay 50% รายงาน 25% การนำเสนอ 20%

1 ผศ. ดร. ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์
2 ผศ. ดร. ชัชวาล สิงหกันต์
3 อ. ดร. เชต ใจกัลยา
4 ผศ. ดร. ธนกฤต เนียมหอม

Sunday

Start 19 March 2023 to 21 May 2023

60 hours

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบออนไลน์

3 to 20

ค่าศึกษาดูงาน 1000 บาท

-

-