All Contents

Food and nutrition throughout the life cycle; principles of dietetics and the diet modification; the dietary management and lifestyle modification for the promotion and prevention of non-communicable diseases

อาหารและโภชนาการตลอดวงจรชีวิต วิทยาการกำหนดอาหารและการดัดแปลงอาหาร การจัดการอาหารและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโภชนาการ

PUBLIC HEALTH

กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2500 Per Credit / 2 Credit

-

1. บุคคลทั่วไป 2. ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยา

-

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะอธิบายแนวคิดด้านอาหารและโภชนาการตลอดวงจรชีวิต วิทยาการกำหนดอาหารและการดัดแปลงอาหาร การจัดการอาหารและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สอบ

-

- บันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย - การสังเกตพฤติกรรมขณะทำงานกลุ่ม - การสังเกตพฤติกรรมของการแสดงภาวะผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม - การประเมินผลการทำงานกลุ่ม - การประเมินผลงานการอภิปรายกลุ่ม - ผลงานจากการทำงานร่วมกัน - การประเมินผลการนำเสนอ - ประเมินผลการสรุปบทความในรายงาน - การสอบปลายภาคการศึกษา - การร่วมอภิปรายในห้องเรียน

1 รศ. ดร. พัชราณี ภวัตกุล
2 รศ. ดร. เรวดี จงสุวัฒน์
3 ผศ. Dr. Carol Hutchinson

Sunday

Start 08 August 2022 to 02 December 2022

30 hours

-

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผ่านระบบ online (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

10 to 20

-

-

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความสำคัญของอาหารและโภชนาการตลอดวงจรชีวิต 2. ประยุกต์หลักการของวิทยาการกำหนดอาหาร และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มาใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ