All Contents

Nature history of disease; epidemiology concept; study designs in epidemiology, descriptive study, analytic study, bias in epidemiologic studies; surveillance, outbreak investigation

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของวิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ความอคติทางการศึกษาวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนการระบาด

PUBLIC HEALTH

กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

-

บุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2500 Per Credit / 2 Credit

-

บุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

-

ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านระบาดวิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางการสาธารณสุข

สอบ

-

อภิปรายแบบฝึกหัด การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 15% การสอบ 70% รายงาน นำเสนอ 15%

1 รศ. ดร. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
2 อ. นันท์นภัส ภัคะมาน
3 รศ. ดร. นพพร โหวธีระกุล
4 อื่นๆ พอ.ดร.นพ. ภพกฤต ภพธรอังกูร

Saturday 13.00-15.00 น.

Start 13 August 2022 to 26 November 2022

30 hours

-

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 to 20

-

-

-