การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

hero
hero
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คู่มือ MU ITA 2022

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส
More open, more transparent
ดาวน์โหลด