กำหนดการสำเร็จการศึกษา
กำหนดการสำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต

           

Student ID

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2018D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2019D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2019D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2030D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2030D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2032D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2033D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
2101D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

10

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2101D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2104D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2105D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

11

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2107D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2108D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2110D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2110D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2111D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2114D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2115D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2118D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2119D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2122D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2126D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INORGANIC CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2128D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2129D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2130D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2224D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2224D03G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2231D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
2306D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2306D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2307D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2329D01G สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
2407D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2503D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
2506D01G ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

6

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2507D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
2510D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND HEALTH
2512D01S ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
2513D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2515D02S ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)

6

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY (SPECIAL PROGRAM)
2517D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2518D01G รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

4

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
2518D01S รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
2613D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2613D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2614D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2615D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2616D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
2808D01G พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2901D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2904D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
3008D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
3008D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
3802D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3803D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3806D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3807D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
3809D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
3814D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาลัยราชสุดา
RATCHASUDA COLLEGE
3905D01S ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES (SPECIAL PROGRAM)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
COLLEGE OF MUSIC
4204D01G ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
4204D02G ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
COLLEGE OF SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
4301D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
4601D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

8

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4801D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

12

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4801D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4803D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
5201D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
6201D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

7

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6701D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6801D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
6901D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
7101D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
7202D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
7202D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
7203D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
7204D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SYSTEMS BIOSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
7301D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
7304D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
7304D02G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะศิลปศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS
7501D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
7704D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
7901D01G ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

3

ตรวจสอบรายชื่อ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
สอบถามข้อมูล