ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 3902MS01
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (Special Program)
วิชาเอก วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย วิทยาลัยราชสุดา
RATCHASUDA COLLEGE
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
10   คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  -  -  5  5  5
 TOEFL-iBT  32  -  -  64  15  17
 MU ELT  84  -  -  84  10  10
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  -  -  70  10  10
 MU GRAD TEST  40  -  -  -  -  -
เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้ (กรณีไม่มีผลคะแนน / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร)
รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
 • ความรู้ทั่วไปด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • ความพร้อมและทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • -
 • สอบสัมภาษณ์
  กำหนดการสอบคัดเลือก
  ** โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
  รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา
  เปิดรับสมัครตลอดปี ศ. 6 พ.ย. 63 - พ. 30 มิ.ย. 64
    รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
  ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) พฤ. 31 ธ.ค. 63 อา. 28 ก.พ. 64 ศ. 30 เม.ย. 64 พ. 30 มิ.ย. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 12 ม.ค. 64 ศ. 12 มี.ค. 64 พ. 12 พ.ค. 64 จ. 12 ก.ค. 64
  สอบข้อเขียน ศ. 15 ม.ค. 64 จ. 15 มี.ค. 64 ศ. 14 พ.ค. 64 พ. 14 ก.ค. 64
  สอบสัมภาษณ์ จ. 18 ม.ค. 64 พฤ. 18 มี.ค. 64 อ. 18 พ.ค. 64 ศ. 16 ก.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อา. 31 ม.ค. 64 พ. 31 มี.ค. 64 จ. 31 พ.ค. 64 ส. 31 ก.ค. 64
  รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ จ. 1 ก.พ. - อา. 7 ก.พ. 64 พฤ. 1 เม.ย. - พ. 7 เม.ย. 64 อ. 1 มิ.ย. - จ. 7 มิ.ย. 64 อา. 1 ส.ค. - ส. 7 ส.ค. 64
  วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง จ. 15 ก.พ. 64 พฤ. 15 เม.ย. 64 อ. 15 มิ.ย. 64 ส. 7 ส.ค. 64
  หลักฐานการสมัคร  
  รูปถ่าย
  สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  อาชีพที่สามารถประกอบได้โดยใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง 
  ๑. นักให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
  ๒. นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  ๓. นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  ๔. นักวิชาการด้านคนพิการ
  
  อาชีพที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสามารถประกอบอาชีพเดิมเพื่อต่อยอด
  ๑. นักวิชาการศึกษา
  ๒. นักวิชาการสาธารณสุข
  ๓. นักกายภาพบำบัด
  ๔. นักกิจกรรมบำบัด
  ๕. นักกายอุปกรณ์
  ๖. นักอุปกรณ์ทางการแพทย์
  ๗. นักสังคมสงเคราะห์
  ๘. นักจิตวิทยา
  ๙. ช่างเทคนิค
  ๑๐. พยาบาล
  ๑๑. วิศวกร
  ๑๒. นักพัฒนาสังคม
  ๑๓. นักพัฒนาองค์กรเอกชน
  ๑๔. นักพัฒนาองค์กรคนพิการ
  ๑๕. นักสิทธิมนุษยชน
  รายละเอียดอื่นๆ
  ทุนการศึกษาของหลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
  หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดัม นีละไพจิตร
  neelapaijit@yahoo.com
  ห้อง 302 อาคารอำนวยการ ชั้น3 ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 02889 5315-9 ต่อ 1301
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  อาจารย์ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ
  warangkana.rat@mahidol.ac.th
  ห้อง 252 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 02889 5315-9 ต่อ 1243
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  คุณศิริวรรณ วิทยาเวช
  siriwan.vit@mahidol.ac.th
  ห้อง 218 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  Tel: 02889 5315-9 ต่อ 1216
  สอบถามข้อมูล