ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 3309MG00
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
2   คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  5  5  5  5  5  5
 TOEFL-iBT  64  15  17  64  15  17
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 70  10  10  70  10  10
เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา – สามารถสมัครได้
รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
สอบสัมภาษณ์
กำหนดการสอบคัดเลือก
** โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น
เปิดรับสมัครตลอดปี ศ. 6 พ.ย. 63 - พ. 30 มิ.ย. 64
  รอบ 2
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) อา. 28 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ศ. 12 มี.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ พฤ. 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา พ. 31 มี.ค. 64
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ พฤ. 1 เม.ย. - พ. 7 เม.ย. 64
วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พฤ. 15 เม.ย. 64
หลักฐานการสมัคร  
รูปถ่าย
สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน   
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ   
วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๑. ทันตแพทย์ปฏิบัติการงานทันตกรรมบำบัดทางสหวิทยาการในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
๒. นักวิจัยด้านทันตกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านทันตกรรม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตร (Program Director)
รองศาสตราจารย์ ทพ. พีรศุษม์ รอดอนันต์
pirasut.rod@mahidol.ac.th
ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์
Tel: ๐๒๒๐๐๗๘๕๓
เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
รองศาสตราจารย์ ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล
dtsmp@mahidol.ac.th
ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์
Tel: ๐๒๒๐๐๗๘๕๓
ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
นางสาวกมลทิพย์ ดีสมมุติ
kamontip.des@mahidol.ac.th
ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์
Tel: ๐๒๒๐๐๗๘๕๓
สอบถามข้อมูล