Faculty of Graduate Studies

Welcome

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

   ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2901DG00
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Index.aspx
   จำนวนที่คาดว่าจะรับ
  10   คน
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 
   เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
 
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  -  -  6  6  6
 TOEFL-iBT  32  -  -  79  19  23
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  -  -  90  12  12
 MU GRAD TEST  40  -  -  -  -  -
  เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
  ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา – สามารถสมัครได้
  รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
   วิธีการคัดเลือก
  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์
   กำหนดการสอบคัดเลือก
  โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
 
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น
เปิดรับสมัครตลอดปี อา. 1 ธ.ค. 62 - อา. 5 ก.ค. 63
  รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) อา. 5 ม.ค. 63 พฤ. 5 มี.ค. 63 อ. 5 พ.ค. 63 อา. 5 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 14 ม.ค. 63 ส. 14 มี.ค. 63 พฤ. 14 พ.ค. 63 อ. 14 ก.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ ศ. 17 ม.ค. 63 ศ. 20 มี.ค. 63 ศ. 15 พ.ค. 63 ศ. 17 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ศ. 31 ม.ค. 63 อ. 31 มี.ค. 63 อา. 31 พ.ค. 63 ศ. 31 ก.ค. 63
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส. 1 ก.พ. - ศ. 7 ก.พ. 63 พ. 1 เม.ย. - อ. 7 เม.ย. 63 จ. 1 มิ.ย. - อา. 7 มิ.ย. 63 ส. 1 ส.ค. - ศ. 7 ส.ค. 63
   หลักฐานการสมัคร  
  - รูปถ่าย
  - สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  - สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน   (ถ้ามี)
  - Statement of Purpose   (ถ้ามี)
   วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
๑. นักวิจัยด้านวิจัยประชากรและสังคม
๒. นักวิชาการด้านวิจัยประชากรและสังคม
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   รายละเอียดอื่นๆ
 
   ทุนการศึกษาของหลักสูตร
 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 1
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2
   ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
  suchadean@gmail.com
  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ห้อง 514 ชั้น 5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 024410201 - 4 ต่อ 514
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี
  teeranong.sak@mahidol.ac.th
  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ห้อง 605 ชั้น 5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 024410201 - 4 ต่อ 605
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  นางสาวราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
  warawan.tha@mahidol.ac.th
  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 024410201 - 4 ต่อ 308