Faculty of Graduate Studies

Welcome

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

   ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2503DG00
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th
   จำนวนที่คาดว่าจะรับ
  5   คน
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 
   เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
 
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  -  -  6  6  6
 TOEFL-iBT  32  -  -  79  19  23
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  -  -  90  12  12
 MU GRAD TEST  40  -  -  -  -  -
  เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
  ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้ (กรณีไม่มีผลคะแนน / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร)
  รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
   วิธีการคัดเลือก
  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์
   กำหนดการสอบคัดเลือก
  โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
 
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น
เปิดรับสมัครตลอดปี อา. 1 ธ.ค. 62 - อา. 5 ก.ค. 63
  รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) พฤ. 5 มี.ค. 63 อ. 5 พ.ค. 63 อา. 5 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ส. 14 มี.ค. 63 พฤ. 14 พ.ค. 63 อ. 14 ก.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ ศ. 20 มี.ค. 63 ศ. 15 พ.ค. 63 ศ. 17 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา อ. 31 มี.ค. 63 อา. 31 พ.ค. 63 ศ. 31 ก.ค. 63
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พ. 1 เม.ย. - อ. 7 เม.ย. 63 จ. 1 มิ.ย. - อา. 7 มิ.ย. 63 ส. 1 ส.ค. - ศ. 7 ส.ค. 63
   หลักฐานการสมัคร  
  - รูปถ่าย
  - สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  - สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
   วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
๑. นักวิชาการด้านประชากรศึกษา
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากร
๓. นักวิจัย นักประเมิน นักจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาประชากร 
๔. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาประชากร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
   รายละเอียดอื่นๆ
 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 1
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2
   ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ฉายอรุณ
  theradech.cha@mahidol.ac.th
  อาคาร 2 ชั้น 2 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 081-875-6146
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์
  siwaporn.poo@mahidol.ac.th
  อาคาร 2 ชั้น 2 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 089-280-9838
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  นางสาวศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน
  siriruk.pum@mahidol.ac.th
  ห้องสำนักงานภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  Tel: 1302