Faculty of Graduate Studies

Welcome

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

   ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2105DG00
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th
   จำนวนที่คาดว่าจะรับ
  5   คน
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 
   เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
 
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  -  -  6  6  6
 TOEFL-iBT  32  -  -  79  19  23
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  -  -  90  12  12
 MU GRAD TEST  40  -  -  -  -  -
  Condition of English Proficiency Score for Applicants of this Program
  Applicant without valid English score is initially allowed to submit application.
  รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
   วิธีการคัดเลือก
  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์
   กำหนดการสอบคัดเลือก
  โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
 
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย
เปิดรับสมัครตลอดปี อา. 1 ธ.ค. 62 - อา. 5 ก.ค. 63 อ. 1 ก.ย. - พฤ. 5 พ.ย. 63
  รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบภาคปลาย
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) อา. 5 ม.ค. 63 พฤ. 5 มี.ค. 63 อ. 5 พ.ค. 63 พฤ. 5 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 14 ม.ค. 63 ส. 14 มี.ค. 63 พฤ. 14 พ.ค. 63 ส. 14 พ.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ จ. 20 ม.ค. 63 ศ. 20 มี.ค. 63 ศ. 15 พ.ค. 63 ศ. 20 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ศ. 31 ม.ค. 63 อ. 31 มี.ค. 63 อา. 31 พ.ค. 63 จ. 30 พ.ย. 63
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส. 1 ก.พ. - ศ. 7 ก.พ. 63 พ. 1 เม.ย. - อ. 7 เม.ย. 63 จ. 1 มิ.ย. - อา. 7 มิ.ย. 63 อ. 1 ธ.ค. - จ. 7 ธ.ค. 63
   หลักฐานการสมัคร  
  - รูปถ่าย
  - สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  - สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน   (ถ้ามี)
  - Statement of Purpose   (ถ้ามี)
  - CV   (ถ้ามี)
  - Recommendation Letter   (ถ้ามี)
   วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
1. Scientist, researchers in university or research institute
2. Academic staffs in university
3. Expert, researcher, analyst in private sectors
   รายละเอียดอื่นๆ
 
   ทุนการศึกษาของหลักสูตร
 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 1
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2
   ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  Assoc. Prof. Dr. Varodom Charoensawan
  varodom.cha@mahidol.ac.th
  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University 272 Rama 6 Rd., Bangkok 10400 Thailand
  Tel: +66-2201-5454
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  Dr. Waraporn Komyod
  waraporn.kom@mahidol.ac.th
  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University 272 Rama 6 Rd., Bangkok 10400 Thailand
  Tel: +66-2201-5451
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  Ms. Kritsadapan Takkrathok
  kritsadapan.tak@mahidol.ac.th
  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University 272 Rama 6 Rd., Bangkok 10400 Thailand
  Tel: +66-2201-5600