ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2030DG00
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND NEW DRUG DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
12   คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  -  -  6  6  6
 TOEFL-iBT  32  -  -  79  19  23
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  -  -  90  12  12
 MU GRAD TEST  40  -  -  -  -  -
Condition of English Proficiency Score for Applicants of this Program
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application.
รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
 • ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา (Fundamentals of pharmacology)
 • สอบสัมภาษณ์
  กำหนดการสอบคัดเลือก
  ** โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
  รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย
  เปิดรับสมัครตลอดปี พฤ. 1 ธ.ค. 65 - จ. 15 พ.ค. 66 อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66
    รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบภาคปลาย
  ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) อ. 31 ม.ค. 66 ศ. 31 มี.ค. 66 จ. 15 พ.ค. 66 อา. 15 ต.ค. 66
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 7 ก.พ. 66 ส. 8 เม.ย. 66 อ. 23 พ.ค. 66 พฤ. 26 ต.ค. 66
  สอบข้อเขียน พฤ. 9 ก.พ. 66 จ. 10 เม.ย. 66 พ. 24 พ.ค. 66 ศ. 27 ต.ค. 66
  สอบสัมภาษณ์ อ. 14 ก.พ. 66 พ. 12 เม.ย. 66 จ. 29 พ.ค. 66 พ. 1 พ.ย. 66
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 24 ก.พ. 66 ศ. 28 เม.ย. 66 พฤ. 8 มิ.ย. 66 จ. 13 พ.ย. 66
  รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ศ. 24 ก.พ. - พฤ. 2 มี.ค. 66 ศ. 28 เม.ย. - พฤ. 4 พ.ค. 66 พฤ. 8 มิ.ย. - อ. 13 มิ.ย. 66 จ. 13 พ.ย. - ศ. 17 พ.ย. 66
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา อ. 7 มี.ค. 66 จ. 8 พ.ค. 66 ศ. 16 มิ.ย. 66 จ. 20 พ.ย. 66
  วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง อ. 7 มี.ค. 66 จ. 8 พ.ค. 66 ศ. 16 มิ.ย. 66 จ. 20 พ.ย. 66
  หลักฐานการสมัคร  
  รูปถ่าย
  สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
  และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ
  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน   (ถ้ามี)
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ   (ถ้ามี)
  Statement of Purpose   (ถ้ามี)
  วิธีการรับสมัคร
  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. Scientists and postdoctoral researchers in pharmacological related fields 
  2. Academicians in the fields of medical pharmacology or systems pharmacology
  รายละเอียดอื่นๆ
  ทุนการศึกษาของหลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
  หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  หมายเหตุ: การประมาณการเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงตามโครงสร้างหลักสูตรฯ และประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจริง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายกรณี ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยยึดเงื่อนไขการจัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ เป็นสำคัญ
  Fees First Year Second Year Third Year Fourth Year Fifth Year
  Semester-1    Semester-2    Semester-1    Semester-2    Semester-1    Semester-2    Semester-1    Semester-2    Semester-1    Semester-2   
  แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
  [010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    -    -   
  [020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250    250    250    250    250    250    250    250    -    -   
  [122] THESIS REGISTRATION FEE 72,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [240] GRADUATE STUDIES FEE 750    750    750    750    750    750    750    750    -    -   
  [300] INTERNET FEE 500    500    500    500    500    500    500    500    -    -   
  [322] RESEARCH SUPPLIES FEE/THEMATIC PAPER SUPPLIES FEE 300,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [380] QUALIFYING EXAMINATION FEE 4,200    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  รวม    383,400    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    -    -   
  แบบ 1.2 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
  [010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300   
  [020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250    250    250    250    250    250    250    250    250    250   
  [122] THESIS REGISTRATION FEE 108,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [240] GRADUATE STUDIES FEE 750    750    750    750    750    750    750    750    750    750   
  [300] INTERNET FEE 500    500    500    500    500    500    500    500    500    500   
  [322] RESEARCH SUPPLIES FEE/THEMATIC PAPER SUPPLIES FEE 300,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [380] QUALIFYING EXAMINATION FEE 4,200    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  รวม    419,400    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800   
  แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
  [010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    -    -   
  [020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250    250    250    250    250    250    250    250    -    -   
  [041] GRADUATE TUITION FEE 63,000    63,000    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [122] THESIS REGISTRATION FEE -    -    54,000    -    -    -    -    -    -    -   
  [240] GRADUATE STUDIES FEE 750    750    750    750    750    750    750    750    -    -   
  [300] INTERNET FEE 500    500    500    500    500    500    500    500    -    -   
  [322] RESEARCH SUPPLIES FEE/THEMATIC PAPER SUPPLIES FEE -    -    300,000    -    -    -    -    -    -    -   
  [380] QUALIFYING EXAMINATION FEE -    4,200    -    -    -    -    -    -    -    -   
  รวม    70,200    73,000    361,200    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    -    -   
  แบบ 2.2 (ศึกษารายวิชา และ ทำวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก)
  [010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300    5,700    4,300   
  [020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250    250    250    250    250    250    250    250    250    250   
  [041] GRADUATE TUITION FEE 108,000    126,000    -    -    -    -    -    -    -    -   
  [122] THESIS REGISTRATION FEE -    -    72,000    -    -    -    -    -    -    -   
  [240] GRADUATE STUDIES FEE 750    750    750    750    750    750    750    750    750    750   
  [300] INTERNET FEE 500    500    500    500    500    500    500    500    500    500   
  [322] RESEARCH SUPPLIES FEE/THEMATIC PAPER SUPPLIES FEE -    -    300,000    -    -    -    -    -    -    -   
  [380] QUALIFYING EXAMINATION FEE -    -    4,200    -    -    -    -    -    -    -   
  รวม    115,200    131,800    383,400    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800    7,200    5,800   
  ข้อมูลติดต่อ
  ประธานหลักสูตร (Program Director)
  Associate Professor DR. Uraiwan Panich
  uraiwan.pan@mahidol.ac.th
  Srisavarindhira Building, 12 Floor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  Tel: 024197565
  เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
  Associate Professor DR. Siwanon Jirawatnotai
  siwanon.jir@mahidol.ac.th
  Srisavarindhira Building, 12 Floor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  Tel: 024197565
  ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
  Miss Kanogkwan Sawaengsai
  kanogkwan.saw@mahidol.ac.th
  Srisavarindhira Building, 12 Floor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  Tel: 024199104
  สอบถามข้อมูล